Τμήματα Μαθητών και Μουσικών

ΦΥΤΩΡΙΟ: Οι νέοι μαθητές αρχικά συμμετέχουν στις τάξεις της ΘΕΩΡΙΑΣ και ΣΟΛΦΕΖ των ομαδικών τμημάτων,  με ταυτόχρονη εκμάθηση του οργάνου που θα χρεωθούνε, σε ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.  Ο Αρχιμουσικός θα κρίνει την πρόοδό του και τις δυνατότητές του, προκειμένου να δώσει την άδεια ένταξής του στην ΜΠΑΝΤΑ, με την ιδιότητα του δόκιμου μουσικού.

ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ: του δίνεται ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με όλα τα υπηρεσιακά που απαιτούνται για τις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και εκδηλώσεις της Φ.Ε.Ν. Ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα θεωρητικά μαθήματα και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ εκμάθησης του οργάνου που θα χρεωθεί, με σκοπό την βελτίωση της τεχνικής και της αισθητικής της μουσικής του. Για όσα χρόνια ο δόκιμος μουσικός φέρει την ιδιότητα του μαθητή Α’-Βάθμιας ή Β’-Βάθμιας Εκπαίδευσης και κατ’ ελάχιστο για τέσσερα (4) χρόνια, υποχρεούται να συμμετέχει στις δοκιμές και όλες τις υποχρεώσεις της ΜΠΑΝΤΑΣ.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Σε κάθε μαθητή της Φ.Ε.Ν. θα αποδίδεται η ιδιότητα του μουσικού κι η δυνατότητα να συμμετέχει στα μουσικά σχήματα, αποκλειστικά,  κατά την κρίση του Αρχιμουσικού. Ταυτόχρονα και αν ο Αρχιμουσικός εισηγηθεί σχετικά, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα θεωρητικά μαθήματα και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ εκμάθησης του οργάνου που θα χρεωθεί ή και της επιλογής του. Ο μουσικός υποχρεούται να συμμετέχει στις δοκιμές και όλες τις υποχρεώσεις της ΜΠΑΝΤΑΣ, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο ο Αρχιμουσικός.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ: Οι μουσικοί που αδυνατούν να παρακολουθούν με συνέπεια το πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας και λειτουργίας της ΦΕΝ, απεντάσσονται από το τακτικό παρουσιολόγιο και εντάσσονται στα ειδικά παρουσιολόγια των μουσικών συνόλων, της επιλογής τους, ώστε να τους επιτρέπεται κι η παρουσία στις εγκαταστάσεις της Φιλαρμονικής, κατά τις ώρες διδασκαλίας και δοκιμών. Οι συνεργαζόμενοι μουσικοί θα εντάσσονται στα μουσικά σύνολα της επιλογής τους, με την σύμφωνη γνώμη τόσο της καλλιτεχνικής ηγεσίας όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου.